ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน